GO TOP
中/港式點心廚師的平均薪資範圍
中/港式點心廚師的職務定義
用麵粉或其他穀粉製作各種中/港式點心
中/港式點心廚師的平均薪資範圍
 • 中/港式點心廚師
 • 高中職(含以下)
 • ,平均薪資
 1. 工作年資
 2. 平均薪資
 1. 1年以下
 2. 1~3年
 3. 3~5年
 4. 5~7年
 5. 7年以上
 1. $27776
 2. $30145
 3. $33922
 4. $38648
 5. $45327
 • 中/港式點心廚師
 • 專科
 • ,平均薪資
 1. 工作年資
 2. 平均薪資
 1. 1年以下
 2. 1~3年
 3. 3~5年
 4. 5~7年
 5. 7年以上
 1. $29091
 2. $31541
 3. $35003
 4. $39755
 5. $46511
 • 中/港式點心廚師
 • 大學
 • ,平均薪資
 1. 工作年資
 2. 平均薪資
 1. 1年以下
 2. 1~3年
 3. 3~5年
 4. 5~7年
 5. 7年以上
 1. $29236
 2. $31773
 3. $35189
 4. $39977
 5. $47217
 • 中/港式點心廚師
 • 研究所
 • ,平均薪資
 1. 工作年資
 2. 平均薪資
 1. 1年以下
 2. 1~3年
 3. 3~5年
 4. 5~7年
 5. 7年以上
 1. $33012
 2. $33486
 3. $37533
 4. $42324
 5. $49749
 • 中/港式點心廚師
 • 博士
 • ,平均薪資
 1. 工作年資
 2. 平均薪資
 1. 1年以下
 2. 1~3年
 3. 3~5年
 4. 5~7年
 5. 7年以上
 1. 無資料
 2. 無資料
 3. 無資料
 4. 無資料
 5. 無資料
相似職務名稱